http://lviv165.lvivedu.com

ДОКУМЕНТАЦІЯ ДНЗ №165

 

С Т А Т У Т

Львівського дошкільного навчального закладу

                   ясла-садок  №165  Львівської міської ради

Львівської області

( нова редакція )

1.  Загальні положення

1.1. Львівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №165 Львівської міської ради Львівської області (далі – дошкільний заклад) створено на підставі рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 02 січня 1978 року, на виконання розпорядження райвиконкому №694 від 18.12.1992р. передано в комунальну власність.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 79060, м.Львів, вул.Івана Пулюя, буд. 27. Телефон 63-63-44, 63-00-79.

1.3. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код.

1.4. Засновником  дошкільного закладу є Львівська міська рада, уповноважений орган – Управління освіти Львівської міської ради, яке делегує повноваження управління відділу освіти Франківської районної адміністрації згідно з рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради щодо розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради.

1.5. Львівська міська рада здійснює фінан­сування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпе­чення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, органі­зовує будівництвоі ремонт приміщень, їх господарське обслугову­вання, харчування і медичне обслуговування дітей.

1.6. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі — Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.7. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалі­зації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.        

1.8. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізи­чного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, роз­виток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адап­тації і готовності продовжувати освіту; надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків мовленнєвого розвитку дитини.

1.9. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавст­вом, Положенням та цим Статутом.                          

1.10. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, сус­пільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених За­коном України "Про дошкільну освіту";

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.11. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. Комплектування дошкільного закладу

2.1. Заклад розрахований на 250 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками: одновікові, різновікові.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку з денним перебуванням.

2.4. Дошкільний заклад має групи з 9-ти годинним перебуван-ням, 10,5 годинним та 12-ти годинним режимом перебування дітей.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить: для дітей віком від 1 до 3 років – до 15 дітей; від 3 до 6 років – до 20 дітей.

2.6. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити : заяву батьків або осіб, які їх замінюють, медичну довід-ку про стан здоров’я,   медичну довідку про епідеміологічне оточен-ня, копію свідоцтва про народження дитини та документи про вста-новлення батьківської плати.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі  у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замі­нюють, а також у літній період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу  може здійснюватися:

-         за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

-          на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в              дошкільному закладі цього типу;

-         у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше 10 календарних днів.

2.10. Під час прийому дитини до дошкільного закладу завідувач зобов’язаний ознайомити батьків, або осіб, які їх замінюють, із Ста-тутом та іншими документами, що регламентують діяльність дош-кільного закладу.

3. Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 12-ти  годин.

Вихідні дні - субота, неділя, святкові тощо.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: 730 год  - 1930 год.

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу: 9-ти годинні групи – з 830 – до 1730, 10,5 годинна група з 800 – до 1830, 12-ти годинна група - з 730 – до 1930.

4. Організація навчально-виховного процесу  у дошкільному закладі

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 верес­ня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному за­кладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річ­ного плану, який складається на навчальний рік та  період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогіч-ною радою закладу, затверджується керівником дошкільного зак-ладу і погоджується з відділом  освіти Франківської районної адмі-ністрації.

План роботи закладу на оздоровчий період додатково  погоджується з тери­торіальною санітарно-епідеміологічною службою Франківського району м.Львова.

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здій-снюється за програмою  “Українське дошкілля” затвердженою рішен-ням Ради ЛОНМІО протокол №1 від 25.03.99р., „Дитина” затверд-женою Міністерством освіти і науки України, „Зернятко” затвердже-ною Міністерством освіти і науки України, „Малятко” затвердженою Міністерством освіти і науки України.

4.6.  Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами: фізкультурно-оздоровчим, гуманітарним.

4.7. Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послу-ги за оплату батьків на підставі угоди.

5. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування здійсню-ється відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм згідно прото-колу тендерної комісії з дотриманням умов постачання відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм.

5.2. У дошкільному закладі встановлено: 3-х разове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамініза-цією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчо-блоку, прави­льністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на  медичних працівників  та керівника дошкільного закладу.

6. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійс­нюється органом охорони здоров'я на безоплатній основі: дитячою поліклінікою комунальної   5-ої міської клінічної лікарні ЛКК на під-ставі наказу №33 МОЗ України від 23.02.2000р.

6.2. Медичний  персонал здійснює лікувально-профілактичні за­ходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організа-цією фізично­го виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. Учасники навчально-виховного процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, пе-дагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів та няні, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріаль-ного та морального заохочення: подяка , грамота, премії із фонду заробітної плати, державні нагороди.

           7.3.  Права дитини у сфері дошкільної освіти:

-         безпечні і нешкідливі для здоров'я умови утримання  розвит-ку,  виховання та навчання;

-         захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що     завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

-         захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять      здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства,   прини­ження її гідності;

-         здоровий спосіб життя.

           7.4. Права батьків або осіб , які їх замінюють:

-         обирати і бути обраними до органів громадського  самоврядуван­ня закладу;

-         звертатися до відповідних органів управління освітою з питань  розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-     брати участь в покращенні організації навчально-виховного про­цесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

-         відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх пос-  луг;

-         захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних  органах і суді;

         Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:      

-         своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

-         своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсу­тності або хвороби дитини;

-    слідкувати за станом здоров'я дитини;

-    інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, за­безпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і пси­хічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

  7.7. Педагогічні працівники мають право:

-   на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів  роботи з дітьми;

-   брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

-  на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднан-    нях,  нарадах тощо;

-  проводити в установленому порядку науково-дослідну, експери­ментальну, пошукову роботу;

-   вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

-  на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших    об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-   на захист професійної честі та власної гідності;

-   інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

-  виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови кон­тракту чи трудового договору;

-  дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської мора­лі, поважати гідність дитини та її батьків;

-  забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізич­ного та психологічного насильства;

-  брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах,     пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної

майстерності, загальнополітичної культури;

-   виконувати накази та розпорядження керівництва;

-   інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники  приймаються на роботу до дошкільного закладу  завідувачем.

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із за­конодавством.

  7.11. Працівники дошкільного закладу відповідно до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні безоплатні медичні огляди згідно наказу МОЗ від 23.07.2000р. №280 за місцем проживання.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років від­повідно до Типового положення про атестацію педагогічних праців­ників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Ста­тут, Правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не ви­конують посадових обов'язків, умови колективного договору (конт­ракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній поса­ді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. Управління дошкільним закладом

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його заснов­ником – Львівською міською радою, уповноваженим органом – Управлінням освіти Львівської міської ради, яке делегує повноваження управління відділу освіти Франківської районної адміністрації згідно з рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради щодо розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здій­снює його завідувач, який призначається і звільняється з посади засновником або уповноваженим ним органом управління  освітою з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

-  відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти,  визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

-  здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного за­ кладу;

-  діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах та організаціях, укладає угоди з  юридичними та фізичними особами;

-  розпоряджається в установленому порядку майном та  коштами дошкільного закладу;

-  відповідає за дотримання фінансової дисцип­ліни та  збереження матеріально-технічної бази закладу;

-  приймає на роботу та звільняє з роботи працівників  дошкільного закладу;

-  видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, конт­ролює їх виконання;

-  затверджує штатний розклад дошкільного закладу за погодженням з  відділом освіти Франківської районної адміністрації;

-  контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

-  затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

-  забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної  життєдіяльності дітей та пра­цівників;

-  контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів роз­витку, виховання та навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

 -  підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохо­чує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу  

   педагогів;

-  організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

-   щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального   закла­ду на загальних зборах (конференціях) колективу та  батьків або осіб, які їх замінюють.

8.З. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі —  педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Мо­жуть входити голови батьківських комітетів.          

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути предста-вники громадських організа­цій, педагогічні працівники загально-освітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільним закладом.

Педагогічна рада закладу:

-  розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному  закладі та приймає відповідні рішення;

-  організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних  працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

-  приймає рішення з інших питань професійної діяльності педаго­ гічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до по­треб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.                    

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільно­го закладу 52%, батьків – 48%.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голо­сів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

-  приймають Статут, зміни і доповнення;

-  обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встанов­ люють терміни її повноважень;                               

-  заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного за­кладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

-  розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

-  затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку  дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного за­кладу.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньо­му бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкіль­ного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

 Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення та використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріаль­ного заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада — орган самоврядування, який формується з представників органів виконав­чої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада (у складі 3-5 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах.

Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

-         співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

-         сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

-         сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільногозакладу;

-         сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

-         організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників дошкільного закладу;

-         стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

-         всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом.

9. Майно дошкільного закладу

9.1. Відповідно до рішення виконкому Львівської міської ради №128 від 02 січня 1978 року дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку площею 10558,4 м2, будів­лі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики, інші матеріальні цінності.

10. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

-  Львівської міської ради;

-  місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами  фінансування;

-  батьків або осіб, які їх замінюють;

-  добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і  юридичних  осіб;

-  залучені від оренди приміщення.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

- придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше  майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або  фізичних осіб;

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно   

  із законодавством.

10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік  здійснюється через централізовану бухгалтерію Франківського району.

11. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного за­кладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Львівською міською радою, управлінням освіти Львівської міської ради та відділом освіти Франківської районної адміністрації.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється  Львівською міською радою.

12. Реорганізація або ліквідація дошкільного закладу

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію дошкільного закладу приймає засновник.

 Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

 Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, або у випадку ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним закладом.

     12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного закладу, виявляє його дебіторів, кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

     12.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання дошкільного закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства, або визначених дошкільних навчальних закладів.

     12.4. У разі ліквідації неприбуткової організації  її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідно до виду, або зараховані до доходу бюджету.

13. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

     13.1. Зміни та доповнення до Статуту дошкільного закладу, що не суперечать чинному законодавству України та “Положенню про дошкільний навчальний заклад” можуть бути внесені за рішенням загальних зборів трудового колективу закладу.

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН

навчально-виховної роботи

дошкільного навчального закладу №165

 на 2017-2018 навчальний рік

РОЗДІЛ І

АНАЛІЗ РОБОТИ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №165

ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №165 м.Львова Львівської міської ради знаходиться за адресою: вул. І.Пулюя, 27.  ДНЗ працював за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

         Аналізуючи роботу дошкільного закладу за минулий 2016-2017 навчальний рік, слід відмітити, що в дошкільному закладі створені  необхідні умови для охорони життя та зміцнення здоров’я дітей, їх повноцінного всебічного розвитку. ДНЗ №165 здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, Національної доктрини розвитку освіти, Статуту закладу, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

12

 Ясельні

2

Дошкільні

9

Компенсуючого типу

1

3.

Режим роботи груп:

 

9 годин

2

10.5 годин

7

12 годин

3

4.

Кількість вихованців

372

5.

Кількість працівників усього

56

педагогічний персонал

27

обслуговуючий персонал

29

 

 

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 21  вихователів, 2 музичні керівники, 1 інструктор з фізичного виховання,  1 практичний психолог. Усього 27 педагогів.  

Упродовж 2016-2017 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети «Формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і  завершуючи її вступом до школи» та головних річних завдань:

v    Забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей  раннього віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;

v    Формування основ патріотичного виховання дошкільників засобами народознавства;

v    Розвиток мовленнєвих здібностей дошкільника, навичок культури спілкування як важливих чинників соціалізації особистості;

v    Підвищення іміджу педагога дошкільного закладу шляхом формування культури педагогів, підвищення у них мотивації до самовдосконалення, а також профілактики емоційного вигорання.

Методична робота

           Методична робота з педагогічними кадрами у 2016-2017 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

 

 

Вид діяльності

Планова кі - сть педагогів

Фактична

кі - сть

педагогів

 

%

1.

Курси підвищення кваліфікації

6

6

100

2.

Атестація

4

4

100

3.

Самоосвіта

28

28

100

4.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

28

28

100

Хід атестації педагогічних кадрів у  навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців, проведення анкетування, що дало змогу провести атестацію без зайвих психічних перевантажень і конфліктних ситуацій.

Проведена чергова атестація:

Панилик Віра Іванівна – вихователь – відповідає займаній посаді. Підтвердити 9 тарифний розряд.

Мороз Олександра Іванівна – вихователь – відповідає займаній посаді. Підтвердити 9 тарифний розряд.

Оприск Оксана Володимирівна – вихователь –  відповідає займаній посаді.

Підтвердити 9 тарифний розряд.

Дейнека Надія Василівна – виховательвідповідає займаній посаді.

Встановити кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»

       З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів,  сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.

         Слід  відмітити, що педагоги поглиблено працюють за наступними напрямками, підвищуючи свій професійний рівень:

ПІБ педагога

Напрямок роботи

1

Крап Н.О.

«Сучасні підходи до організації методичної роботи з педагогічними кадрами в ДНЗ»

2

Домашевська Н.Є.

«Вплив інноваційних підходів на розвиток креативності дошкільника під час музичної діяльності»

3

Бентковська Т.І.

«Використання музикотерапії у роботі з дітьми дошкільного віку»

4

Панилик В.І.

«Сенсорне виховання дітей дошкільного віку»

5

Зінько М.Р.

«Формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку засобами дидактичних ігор»

6

Стасишин Л.М.

«Формування народознавчих знань у дітей - шлях до залучення дошкільників до моральних цінностей людства»

7

Левко Г.Б.

«Формування пізнавальної активності дошкільнят в процесі засвоєння природничих знань»

8

Нагірна Г.О.

«Формування духовних цінностей у дітей дошкільного віку»

9

Вагіла О.М.

«Правове виховання дітей дошкільного віку»

10

Шульга  Г.А.

«Розвиток творчої уяви у дітей шляхом ознайомлення з народно-прикладним мистецтвом України»

11

Лилик Г.І.

«Формування у дошкільників навичок здорового способу життя»

12

Ковальчук Л.М.

«Розвиток творчої особистості засобами зображувальної діяльності»

13

Штойко А.В.

«Організація предметно-розвивального середовища для дітей раннього віку»

14

Дейнека Н.В.

«Ознайомлення дошкільнят з явищами природи й особливостями взаємовідносин людини з навколишнім світом»

15

Оприск О.В.

«Пізнання дитиною світу як крок до розуміння його краси»

16

Мороз О.В.

«Мовленнєвий розвиток у дітей в умовах родинного виховання»

17

Задорожна О.Я

«Мовленнєвий та художньо-естетичний розвиток дітей дошкільного віку»

18

Івашків Р.П.

«Дидактичні ігри та вправи у пізнавально-розвивальному просторі ДНЗ»

19

Горда А.В.

«Гармонійний розвиток дошкільника через дидактичні ігри  на основі ТРВЗ (теорії розв’язання винахідницьких завдань)»

20

Івать Н.В.

«Формування пізнавальної сфери дошкільників на засадах активного використання логічних ігор і завдань»

21

Чупило О.Я.

«Розвиток творчої особистості дошкільника засобами театральної діяльності»

22

Сайко Х.Я.

«Розробка індивідуальних розвивальних програм для дітей з аутизмом»

23

Михальчишин Ю.І.

«Проведення виховних та розвиткових занять з дітьми із аутизмом»

24

Навальківська М.Л.

«Розробка та проведення корекційної роботи з дітьми аутичної групи»

25

Царик Н.В.

«Психологічна готовність дитини до навчання в школі»

26

Синчук А.Ю.

«Формування основ здорового способу життя»

     
     

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також педагогами використовуються періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Дитячий садок», «Дитячий садок. Управління», «Дошкільний навчальний заклад», «Зростаємо разом»,  «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти», «Медична сестра», «Музичний керівник».

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи: засідання педагогічної ради «Про основні напрямки роботи ДНЗ у 2016/2017 році» (серпень); «Формування екологічної компетентності дошкільників» (листопад); «Мовленнєва компетентність дитини-дошкільника» (лютий); «Позачергова педрада з питань атестації педагогічних працівників»  (березень) та підсумкова педрада з аналізу стану навчально-виховної роботи за 2016/2017 н.р. (травень); психолого-педагогічний семінар «Творча уява і фантазія у діяльності вихователя дошкільного закладу» (жовтень); семінар розроблений і проведений інструктором з фізкультури Синчук А.Ю. «Формування основ здорового способу життя» (грудень); круглий стіл педагогів і практичного психолога «Тривожна дитина» (березень); колективні перегляди занять та режимних моментів педагогів, які атестувались в поточному навчальному році (жовтень, березень); консультації для педагогів (щомісячно);

 Проведення  цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

Аналізуючи відвідані заняття, спостереження за організацією та проведенням різних режимних моментів, слід відмітити, що педагоги створюють необхідні умови для їх проведення. У своїй роботі  вихователі надають перевагу інтегрованим, комплексним заняттям, практикують проведення традиційних занять. Ураховуючи вік дітей, всі заняття проходять в цікавій ігровій формі, що сприяє активізації уваги дітей, підвищенню їх пізнавальної активності.

Вихователі продовжують роботу по створенню відповідного розвивального середовища в ДНЗ. Кожна група закладу  збагатилась іграшками, розвивальними іграми,  демонстраційним та роздатковим матеріалом, художньою та методичною літературою, що сприяло реалізації основних завдань Базової програми, запланованих тематичних циклів. 

З метою всебічного розвитку малюків та розкриття їх творчих здібностей та обдарованості у 2016-2017 н.р. в дошкільному закладі працювали такі гуртки:

 I. Драматичний гурток з напрямку театралізованої діяльності  «Чарівний світ театру». Керівник: Домашевська Н.Є.

ІІ. Гурток з напрямку нетрадиційні техніки малювання «Талановиті пальчики». Керівник: Ковальчук Л.М.

ІІІ. Гурток «Ми маленькі українці». Керівник: Стасишин Л.М.

Протягом навчального року на базі ДНЗ було проведено показові заняття для слухачів курсів підвищення кваліфікації ЛОІППО. ДНЗ є базою для проходження педагогічної практики студентами педагогічного коледжу та університету імені Івана Франка.

Педагоги закладу приймають активну участь у навчально-виховній роботі району і міста, відвідуючи метод. об’єднання (1 раз в квартал) та показуючи свої досягнення у навчанні та вихованні дітей, приймаючи у себе в закладі колег-однодумців. Так 24 листопада 2016 року відбулося показове методичне об’єднання для інструкторів з фізкультури району, на тему: «Креативність та творчість дітей в умовах навчально-виховного процесу фізичного виховання».

З 1 по 3 березня 2017 року ДНЗ прийняв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні: комплексний підхід», де на базі групи зі спектром аутизму було показано щоденну роботу з дітьми.

Якість освіти

Для якісної роботи впродовж навчального року була проведена перевірка кожної групи (серпень), яка показала що всі групи готові до навчально-виховного процесу.

Велика увага приділялась ранковому прийому дітей; особливо адаптації нових дітей до умов в дитячому садку (ясельній та молодшій групи). З боку керівництва закладу був постійний контроль щодо дотримання режиму дня та організації роботи груп.

За результатами контролю виявлено, що педагоги дотримуються режиму роботи в своїй групі, але є необхідність врахувати в подальшій роботі наступні рекомендації:

·        чітко дотримуватись ранкового прийому дітей;

·        виробляти у дітей самостійні санітарно-гігієнічні навики;

·        планувати і проводити прогулянку згідно вимог Програми кожної вікової групи.

·        не забувати про ефективність «Гімнастики пробудження»

Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для  дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує  медична сестра  Мерцало О.В.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Педагогами враховувалися показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії,  часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради, на семінарі-практикумі, на консультаціях для вихователів, загальних батьківських зборах, виробничих нарадах.

Протягом навчального року медичним працівником та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 95%.

Робота з батьками

Протягом року планомірно проводилася робота з членами родин вихованців закладу. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поповнювати свої педагогічні знання. У процесі спілкування з батьками вихователі намагалися створити атмосферу довіри,  враховувати особливості кожної родини. Членів родин вихованців постійно запрошували брати участь у  батьківських зборах: загальних зборах членів трудового колективу та батьків – (вересень 2016р., червень 2017р.); групових зборах (1 раз на квартал); проведення інформаційної панорами  «Культура взаємен батьків та дітей» (жовтень 2016р.), засідання круглого столу  «Дитина та її пустощі. Карати чи не карати» (квітень 2017р.). Педагоги проводили з батьками індивідуальні бесіди, консультації, тренінгові заняття, анкетування, Дні відкритих дверей, пропонували їхній увазі виставки дитячих робіт, методичну літературу, залучали до активної участі у підготовці та проведенні свят, екскурсій, конкурсів.

         У батьківських куточках вихователі систематично розміщували інформацію різноманітної тематики про розвиток, виховання та навчання малюків дошкільного вік; ознайомлення з ефективними методами та прийомами формування у дошкільників різних форм активності; розкриття важливості ролі матері й батька у вихованні хлопчика і дівчинки тощо.  Педагоги постійно залучали батьків  вихованців брати активну участь у житті групи, дитячого садка, реалізації тематичних циклів, над якими працюють з дітьми,  надавали широкі повноваження груповим, загальносадочковим   батьківським  комітетам, за потребою  організовували конфіденційне спілкування батьків з різними фахівцями.

Відповідно до  інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України  «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» від 04.10.2007 р. №1/9-583 протягом навчального року  в дитячому садку здійснювався соціально-педагогічний патронат 15 дітей. Родинам надавалася методична, консультативна допомога в консультативному центрі, за потребою педагоги відвідували  дошкільників вдома. Крім цього, адміністрацією закладу були  розроблені  заходи по охопленню дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади суспільним дошкільним вихованням на 2017-2018 н.р. Педагогічний колектив продовжував проводити роз’яснювальну роботу серед батьків, громадськості щодо необхідності здобуття дітьми дошкільної освіти та можливості отримання її в різноманітних організаційних формах.

Сайт дитячого садка призначений для надання дітям, їх батькам, педагогам різноманітної інформації про історію, досягнення закладу, його напрямок діяльності, педагогічний колектив, про останні події, що відбулися, методичні заходи. Він надає можливість спілкування батьків і педагогів. На сайті можна дізнатися про результати інноваційної діяльності садка, про зміцнення його матеріально-технічної бази, впровадження передового педагогічного досвіду в  роботу з дошкільниками. Окрім цього він є для батьків джерелом інформації навчального, методичного та виховного характеру. На сторінках  сайту батьки можуть отримати консультативну допомогу спеціалістів інформацію про методи зміцнення  здоров'я дітей, їх безпеку, правила поведінки дитини в сім’ї  та в суспільстві, корисні поради з навчання і виховання дошкільників, підготовки їх до вступу в дитячий садок та навчання в школі. Члени родин вихованців закладу тепер мають можливість у реальному режимі часу відстежувати освітньо-виховний  процес своїх дітей, отримувати інформацію про проблеми, що виникають у навчанні і поради, спрямовані на усунення конкретних проблем у взаємодії з педагогами.

Зміцнення матеріально-технічної бази

У 2016-2017 н.р. були виконані такі  роботи :

·        Придбано шафи дитячі для роздягальної кімнати в старшу групу № 2 і ясельну групу №1 ;

·        Придбано та встановлено металопластикові вікна (11 шт.);

·        Придбано та встановлено двері (8 шт.);

·        Придбано дитячі та офісні стільці;

·        Придбано м’який інвентар (матраци, подушки, комплекти постільної білизни)

·        Проведено ремонтні роботи по групах: ясельна група №1, молодша група №3, молодша група №2,  старша група №2,;

·        Проведений капітальний ремонт двох сходових кліток;

·        Придбано та встановлено споруди на ігровий майданчик середньої групи №3.

Зміцнювати матеріально-технічну базу дитячого садка протягом року адміністрації закладу допомагав загальносадочковий батьківський комітет, який надавав допомогу  в розв’язанні багатьох питань.

Беручи до уваги всю пророблену роботу впродовж 2016-2017 н. р. та враховуючи висновки педагогічної ради від 29.05.2017р., можна сказати, що організація освітньо-виховної роботи з дітьми впродовж  навчального року велась на належному рівні.

         Педагогами закладу взято до уваги постійно підвищувати свій професійний рівень, продовжувати працювати над удосконаленням своєї педагогічної майстерності з урахуванням вимог  Базового компонента, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та впровадження в  навчальний  процес  інноваційних технологій, продовжувати роботу над наочно-дидактичним забезпеченням тематичних циклів, збільшувати кількість демонстраційних та роздаткових матеріалів та працювати над створенням розвивального середовища.

На сучасному етапі особливого значення набуло питання соціальної адаптації та інтеграції дітей. Враховуючи сучасні вимоги,  потрібно  продовжувати працювати над зміцненням психофізичного здоров’я дітей, впроваджувати в роботу нові  ефективні оздоровчі технології.

 

РОЗДІЛ ІІ.

МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

Нормативно-законодавчий супровід

Функціонування  ДНЗ №165 у 2017-2018 навчальному році

буде регламентуватися нормативно-правовими актами, зокрема:

1.       Конституцією України;

2.       Законом України «Про дошкільну освіту», затвердженим Указом

Президента України від 11 липня 2001р.№2628-11І;

3.       Закону України « Про мови в Українській РСР» від 28.10.89 р. № 8312 -11, зі змінами від 06.03.03р.

4.      Конвенцією прав дитини, ратифікованою Постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991 р. №789-XІІ;

5.      Національною Доктриною розвитку освіти  в Україні в XXІ столітті, затвердженою Указом Президента України від 17.04.2002р. №347/2002;

6.      Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні (нова редакція), 2012;

7.      Програмою розвитку дітей старшого віку «Впевнений старт»/ О.О.Андрієтті, О.П.Голубович, Т.В.Дяченко та ін., затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 21.05.2012 №604;

8.      Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»/ О.І.Білан, Л.М.Возна, О.Л.Максименко та ін., рекомендованою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 09.12.2011 №1/11-11601

9.      Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305;

10.    Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України,  затвердженим наказом МОН України від 06.10.2010р. №930 зі  Змінами до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 20.12.2011 №1473;

11.    Положенням про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти  від 19.10.01р. № 691

12.    Типовим положенням про методичний кабінет ДНЗ від 09.11.2010 р. №1070

13.    Наказом МОНУ « Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах» від 28.10.08р. № 985

14.    Наказом МОНУ»Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» від 23.11.2010 р. №1111

15.    Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах  від 17.04.06 р. № 298\227

16.    Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-36 від 24.01.2007р. «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів»;

17.    Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-263 від 07.05.2007р. «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»;

18.    Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-583 від 04.10.2007р. «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади»;

19.    Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-811 від 17.12.2008р. «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»;

20.    Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-455 від 03.07.2009р. «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»;

21.    Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-563 від 16.08.2010р. «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»;

22.    Інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України від 19.07.2017р. «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»;

23.    Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №  1/9-438.   від 27.08.2004р. «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ».

24.    Інструктивно-методичним листом МОНУ «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку» №1/9-666 від 27.09.2010

25.    Інструктивно–методичними рекомендаціями «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» від 26.07.2010 р. № 4.1/18-3082

26.    Державною національною програмою «Освіта» (Україна 21 ст.);

27.    Національною програмою «Діти України»;

28.    Законом України «Про інноваційну діяльність»;

29.    Ст.23 Закону України  «Про освіту»

30.    Законом України «Про цивільну оборону», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»;

31.    Законом України «Про охорону праці»;

32.    Законом України «Про пожежну безпеку»;

33.    Законом України «Про дорожній рух»;

34.    Законом України «Про спорт»;

35.    Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»;

36.    Положенням про організацію робіт з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (2001р.);

37.    Типовим переліком обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (наказ МОН України від 11.06.2002 р. № 509);

38.    Методичними рекомендаціями щодо підбору і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах (МОН України, від 17.03.2006 р. № 1/9-153);

39.    Методичними рекомендаціями щодо підбору і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільних навчальних закладах (МОН України, від 18.07.2008 р. № 1/9-470);

40.    Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (МОН України, від 27.08.2004 р. № 1/9-438);

41.    Переліком навчальних видань, рекомендованих МОН України для використання в освітньому процесі в  дошкільних навчальних закладах у 20017-2018 н.р.

Пріоритетні завдання на 2017/2018 навчальний рік

Беручи до уваги інструктивно-методичні рекомендації МОН України від 19.07.2017р. «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», з метою підвищення якості дошкільної освіти забезпечення її сталого інноваційного розвитку у новому навчальному році педагогічний колектив спрямовуватиме свою діяльність на формування всебічно розвиненої, духовно-багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи

Виходячи з вищевказаного ДНЗ у 2017/2018 н.р. буде працювати над такими основними завданнями:

Ø Продовжити вдосконалювати роботу щодо національно-патріотичного виховання дошкільників шляхом створення відповідних умов для ефективної реалізації завдань з національно-патріотичного виховання дітей та активізації творчого потенціалу педагогів;

Ø Продовжити роботу з формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими засобами творчих ігор, театралізованої діяльності, роботи з дитячою книгою;

Ø Удосконалювати роботу щодо усвідомлення вихованцями норм і правил здорового способу життя шляхом застосування сучасних методик формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності.

Підвищення рівня фахової майстерності педагогів

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Форма проведення

Відповідальний

Примітка

1.

 

Складання перспективного плану проходження атестації педагогічних працівників.

 

вересень

 

перспективний план

 

вихователь-методист

 

2.

 

 

 

 

Забезпечення участі у проходженні курсів кваліфікації при ЛОІППО педагогічних працівників відповідно до плану

згідно плану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач

Прокіп Р.А.

 

 

 

 

складання плану курсової підготовки на навчальний рік;

 

 

 

вихователь-методист

 

 

надання консультативної допомогу з написання курсових робіт;

проведення звітування педагогів після проходження курсів.

3

Забезпечення  участі педагогів в методоб'єднанні  дошкільних навчальних закладів району, міста, конкурсах

згідно плану МК

 

завідувач

Прокіп Р.А.

 

4

Проведення  огляду періодичної преси, новинок методичної та психолого-педагогічної літератури

щомісяця

 

вихователь-методист,

педагоги

 

5

Проведення педагогічних годин

1. Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку.

2. Оцінка досягнень дошкільника в контексті Програми виховання і навчання дітей

3.Забезпечення взаємодії між дошкільним закладом та батьками

 

 

вересень

 

 

жовтень

 

 

 

 

квітень

 

 

матеріали

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Педагогічні ради

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Форма проведення

Відповідальний

Примітка

 

1

Засідання педагогічної ради №1

Про основні напрямки роботи ДНЗ у 2017/2018 н.р.

 

Аналіз освітньо-виховної роботи в ДНЗ за 2016/2017 н.р. ;

 

 

28.08.17.

 

інформація

 

завідувач

Прокіп Р.А.

 

Про підсумки проведення оздоровлення дітей в літній період 2017 р.

звіт

завідувач

старша медична

сестра

 

Інформація серпневих конференцій

інформація

завідувач

Прокіп Р.А.

 

Обговорення та затвердження плану та пріоритетних напрямів роботи на 2017/ 2018 н.р.;

круглий стіл

завідувач

Прокіп Р.А.

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

Огляд-коментар сучасної нормативної бази методичної літератури, інтернет-публікацій з питань організації освітнього процесу в ДНЗ.

 

Затвердження форми планування освітньо-виховного процесу; розкладу організованих форм життєдіяльності дітей, занять, графіку роботи гуртків

обговорення

вихователь-методист

 

 

 

 

 

Підсумок готовності груп до нового навчального року

 

завідувач

 

               

 

2

Засідання педагогічної ради №2

Про фінансово-економічне виховання дошкільників

Про виконання рішень попередньої педради;

27.11.17.

інформація

 

завідувач

 

 

Про шляхи та умови соціально- фінансової та економічної освіти дошкільників.

методичні рекомендації

вихователь-методист

 

 Про особливості формування      заощадливості у дітей     дошкільного віку.

методичні рекомендації

практичний психолог Царик Н.В.

 

Про гру-стратегію як засіб фінансово-економічного виховання дошкільників.

презентація досвіду роботи

вихователь Левко Г.Б.

 

Про взаємодію педагогів і батьків у вирішенні завдань економічного виховання.

обмін досвідом

вихователі груп

 

 

Про діагностичну роботу з вивчення рівня сформованості основних економічних знань, уявлень та вмінь у дітей старшого дошкільного віку

довідка по перевірці

вихователь-методист Штойко А.В.

 

 

3

Засідання педагогічної ради №3

Про формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності

Про виконання рішень попередньої педради;

 

29.01.18.

інформація

завідувач

 

Про актуальність проблеми формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності

доповідь

інструктор з фіз. вих.

Синчук А.Ю.

 

Репрезентація методичного посібника Т. Андрющенко «Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей старшого віку»

інформація,

обговорення

вихователь-методист

Штойко А.В., вихователі старших груп

 

Про формування життєвих навичок, що сприяють фізичному здоров’ю

з досвіду роботи

інструктор з фіз. вих.

Синчук А.Ю.

 

Про просвітницьку роботу з батьками щодо формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності

обмін досвідом

вихователі груп

 

Аналіз стану освітньої роботи з формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності

довідка по перевірці

вихователь-методист

 

Штойко А.В.,

 

 

Порівняльний аналіз захворювання дітей у 2017році з попереднім роком

 

інформація

ст. м/с Мерцало О.В.

 

             

 

 

4

Засідання педагогічної ради №4

Позачергова педрада з питань атестації педагогічних працівників

Обговорення роботи педагогів які атестуються у 2017/2018 н.р.

26.03.18.

круглий стіл

 

педагоги ДНЗ

 

Презентація дидактичних посібників педагогів які атестуються

презентація

вихователі

 

 

 

Затвердження характеристик педагогів які атестуються

круглий стіл

завідувач

Прокіп Р.А.

 

5.

 

 

Засідання педагогічної ради №5

Про формування у дошкільників навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими

Про виконання рішень попередньої педради.

 

квітень

інформація

завідувач

Прокіп Р.А.

 

Створення умов для організації творчих ігор дошкільників як основного засобу освітнього впливу на дитячу особистість.

доповідь

вихователь

Чупило О.Я.

 

 

Про психологічні особливості взаємодії та спілкування дошкільників з однолітками і дорослими

інформація, рекомендації

практичний психолог Царик Н.В.

 

 

Про формування у дітей навичок спілкування і взаємодії засобами сюжетно-рольових ігор

презентація досвіду роботи

вихователі груп

 

 

Про виявлення у дітей музичних талантів через навики співчування і взаємодії засобами театральної діяльності

презентація досвіду роботи

Муз. керівник Бентковська Т.І.

 

6

Засідання педагогічної ради №6

Про результативність навчально-виховної роботи за 2017/2018 н.р.

Про виконання рішень попередньої педради

25.05.18р.

інформація

завідувач Прокіп Р.А.

 

Підсумки навчально-виховної роботи за 2017/2018 н.р.

творчі звіти

завідувач

Прокіп Р.А.

 

 

Аналіз стану роботи з питань комплексного вивчення навчально-виховного процесу в старших групах

довідка

вихователь-методист

Штойко А.В., вихователі

 

Про стан соціально-психологічної та емоційно-вольової готовності старших дошкільників до навчання в школі та рекомендації щодо усунення недоліків у виховній роботі

довідка

практичний психолог Царик Н.В.

 

Про виконання творчих планів

звіт

Муз. керівники Домашевська Н.Є., Бентковська Т.І.

 

Про результати моніторингу сформованості основних рухів у дітей

звіт та рекомендації

інструктор з фіз. вих.

Синчук А.Ю.

 

Обговорення та затвердження плану роботи ДНЗ на літній період 2017/2018 року

інформація

завідувач

Прокіп Р.А.

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінари, тренінги

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітки

 

1

Практичний семінар:  «Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дошкільника»

 

·        визначення та зміст мовленнєвої компетенції дитини,

·        організація мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку,

·        перегляд заняття з розвитку мовлення в молодшій та старшій групі.

30.10.17.

вихователь-методист

Штойко А.В.,

 

 

вихователі груп

 

 

вихователі Чупило О.Я.,

Левко Г.Б.

 

 

2

 

 

 

 

 

Семінар з елементами тренінгу: «Запобігання конфліктам у педагогічному колективі»

 

 

20.12.17.

вихователь-

методист Штойко А.В.,

практичний психолог Царик Н.В.

 

3

Семінар практикум «Соціальна та фінансово-економічна освіта дошкільників, як складова загальнолюдської культури»

 

·        особливості соціально-економічної освіти дошкільників,

·        формування елементарних економічних знань у дітей засобами гри,

·        перегляд заняття з виховання основ економічної культури в середній групі

·        «Дітям про економіку, енергозбереження та заощадливість». (круг. стіл)

 12.03.18.

 

 

 

вихователь-методист

Штойко А.В.

 

вихователі

 

 

вихователь Івашків Р.П.

 

 

 

 

вихователі

 

 

Консультації

Зміст роботи

Термін

 

Відповідальний

Примітка

1

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у 2017/2018 н.р.

06.09.2017

вихователь-методист

 

Інформаційний матеріал до відома

 педагогів

2

Забезпечення гуманної адаптації малюка до дитячого садка: про що мають пам’ятати дорослі ?

 

04.10.2017

практичний психолог

3

Значення мовленнєвого розвитку у формуванні особистості дитини

01.11.2017

 

вихователь-методист

4

Про організацію національно-патріотичного виховання дошкільників в 2017/2018 р. (інст.. метод. рекоменд. МОН від 25.06.16р. №1/9 396)

07.12.2017

вихователь-методист

5

Залучаємо батьків до профілактики гострих респіраторних захворювань

17.01.

2018

ст. м/с

6

Сучасний підхід до фізичного зміцнення дошкільників

07.02.

2018

інст. з фіз. вих.

7

Чому варто обговорювати події що сталися. Взаємодія з дитиною в кризовій ситуації

07.03.

2018

практичний психолог

8

Інтерактивна консультація з елементами методичного тренінгу: як зробити життєдіяльність дітей в ДНЗ змістовною та захопливою

04.04.

2018

вихователь-методист

9

Співпраця з батьками у формуванні психологічної готовності старших дошкільників до школи

02.05.2018

практичний психолог

Індивідуальні

10

Планування навчально-виховної роботи

 

упродовж року

 

вихователь-методист

 

11

Самопідготовка до планування навчального процесу.

12

Консультації за запитом педагогів.

Колективні перегляди

№ з/п

Тема та вид заходу

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

 

1

Перегляд заняття з розвитку мовлення в старшій групі

 

листопад

Вихователь Левко Г.Б. 

 

 

2

Перегляд заняття з розвитку мовлення в молодшій групі.

грудень

Вихователь Чупило О.Я.

 

3

«Сучасні ритми» (спортивно-музична розважальна програма для дітей)

лютий

Муз. керівник

Бентковська Т.І., інст. з фіз. вих. Синчук А.Ю.

 

4

Перегляд заняття з виховання основ економічної культури в середній групі

березень

Вихователь Івашків Р.П.

 

5

 

«Абетка безпеки»

квітень

Вихователь Стасишин Л.М.,  інст. з фіз. вих. Синчук А.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ.

ВИВЧЕННЯ  СТАНУ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  ДІТЕЙ

 

Тематичний контроль

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Форма узагальнення

Відповідальні

Примітка

1

Про діагностичну роботу з вивчення рівня сформованості основних економічних знань, уявлень та вмінь у дітей старшого дошкільного віку

 

17-27.11.

2017

 

 

 

довідка

(до педради №2)

 

 

завідувач, вихователь-методист

 

2

Аналіз стану освітньої роботи з формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності

15-22.01.

2018

довідка

(до педради №3)

завідувач, вихователь-методист

 

3

Рівень сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей раннього та молодшого дошкільного віку

02.-09.04

2018

довідка (до педради №6)

 

 

вихователь-методист

 

            Оперативний контроль

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Форма узагальнення

Відповідальні

Примітка

1

Готовність до нового навчального року (всі групи)

 

вересень

 

картка аналізу

завідувач

вихователь-методист

 

2

Ранковий прийом дітей, адаптація дітей до умов дитячого садка (ясельні та молодші групи)

 

жовтень

картка аналізу

вихователь-методист

 

3

Дотримання режиму дня та організації роботи групи з урахуванням специфіки сезону, дня тижня, загального настрою дітей (всі групи)

 

1 р.міс.

картка аналізу

завідувач вихователь-методист

 

4

Ефективність ранкової гімнастики  та вправ після денного сну

(всі групи)

 

1 р.кв.

картка аналізу

вихователь-методист

 

5

Сформованість культурно-гігієнічних навичок

(дошкільні групи)

 

1 р. кв.

картка аналізу

вихователь-методист

 

6

Готовність педагога до робочого дня

за потребою

картка аналізу

завідувач вихователь-методист

 

7

Організація прогулянки ( дошкільні групи)

1 р.міс

картка аналізу

вихователь-методист

 

8

Перспективне та календарне планування навчально-виховного процесу (всі групи та педагоги)

 

до 15 числа щомісяця

картка аналізу

вихователь-методист

 

 

РОЗДІЛ ІV

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

Робота з батьками

 

з/п

 

 

Зміст роботи

 

Термін

 

Форма узагальнення

 

 

Відповідальний

 

Примітка

 

1

 

 

Проведення загальних батьківських зборів

 

 

 

 

Засідання №1

 

1.Перспективи та  завдання розвитку  ДНЗ на 2017/2018 н.р.

2.Програма виховання і навчання дітей  «Українське дошкілля» про оптимізацію взаємодії педагога з батьками

3.Медичне обслуговування дітей в дошкільному закладі та стан харчування

4.Відкритий мікрофон (обмін думками)

 

 

 

жовтень

 

 

протокол

 

 

завідувач

 

вихователь-методист,

вихователі,

 

старша медична сестра

 

 

Засідання №2

 

1.Результативність роботи ДНЗ у 2017/2018  н.р.

2. Реалізація змісту Програми виховання і навчання дітей  «Українське дошкілля»

3.Про літню оздоровчу роботу. Ознайомлення з планом літнього оздоровлення

 

 

травень

 

 

протокол

 

 

завідувач,

вихователь-методист,

старша медична сестра

 

 

з/п

 

 

Зміст роботи

 

Термін

 

Форма узагальнення

 

 

Відповідальний

 

Примітка

2

Проведення групових батьківських зборів

 

 

 

Ранній та молодший дошкільний вік

 

Засідання №1

1.     Спільна робота вихователя та сім’ї з соціальної адаптації дітей раннього віку

2.     Батьківська вітальня «Розвиток дитини та її здоров’я»

 

 

 

жовтень

 

 

протокол

 

 

вихователі ясельних груп

 

Засідання №2

1. Попередження дитячого травматизму

2. Дискусія «Я сам» або криза 3-х років

 

 

квітень

 

 

протокол

 

 

вихователі ясельних груп

 

 

 

5-6 рік життя

 

Засідання №1

1.Завдання виховання та навчання дітей на 2017/2018 н.р. у світлі Програми виховання і навчання дітей «Українське довкілля»

2.Інформаційна панорама «Культура взаємин батьків і дітей»

 

 

 

жовтень

 

 

протокол

 

 

вихователі

 

Засідання №2

1.Попередження дитячого травматизму;

2. Відкритий мікрофон «Що потрібно знати аби не карати»

 

 

квітень

 

 

протокол

 

 

вихователі, практичний психолог

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціально-педагогічний патронат

 

з/п

 

 

Зміст роботи

 

Термін

 

Форма узагальнення

 

 

Відповідальний

 

Примітки

1

Створення бази даних дітей неохоплених дошкільною освітою

вересень

списки дітей мікро-району

завідувач вихователь-методист

 

2

Створення бази даних дітей пільгового контингенту ДНЗ

вересень

банк даних

завідувач вихователь-методист

 

3

Організувати роботу конультпункту «Дошколярик» (для дітей пятирічок неохоплених дошкільною освітою)

4-ий тиждень місяця

план

практичний психолог, вихователь-методист

 

Наступність роботи ДНЗ зі школою 

 

 

Зміст роботи

 

Термін

 

Відповідповідальний

 

Примітки

1

 

Проведення екскурсій для  дітей старших груп до школи:

·        На свято першого дзвоника;

·        У шкільну бібліотеку;

·        У класні кабінети;

·        У спортзал;

·        У шкільну майстерню

 

 

вересень-жовтень

 

 

 

 

 

 

 

вихователь-методист

завуч

 

 

 

 

 

2

 Організація виступів початкової школи з концертами, виставами у ДНЗ

 

упродовж року

завуч

вчителі

 

3

Організація взаємовідвідувань виставок дитячих робіт

 

упродовж року

вихователі

вчителі

 

4

Проведення свята випуску дітей ДНЗ до школи

   травень

вихователі

музичні керівники

 

 

5

 

 

Проведення Методичного мосту “Дитячий садок – початкова школа”.

 

жовтень

 

вихователь-методист

завуч

 

6

Організація роботи з батьками:

·        Тематична виставка “Батькам майбутніх першокласників”;

·        Інформаційні матеріали до тематичних папки:”Чи готова дитина до навчання в школі”, “Ми йдемо до школи”;

·        Батьківські збори у ДНЗ з запрошенням вчителів.

 

 

жовтень

 

жовтень-березень

 

травень

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ V.

РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Зміст роботи

Термін проведення

Форма узагальнення

Відпові-дальний

Приміт-

ка

1

Організаційно-методична робота

 

 

1.Укомплектування груп згідно нормативним вимогам;

 

вересень

списки дітей за віковими групами

завідувач

 

2.Проведення тарифікації педагогічних та медичних працівників;

 

вересень

засідання тарифікаційної комісії

завідувач

 

3.Ознайомлення педагогів з посадовими обов’язками, правилами внутрішнього розпорядку, графіком роботи

вересень

графіки, інструкції

завідувач

 

4.Здійснення передплати на періодичні видання

листопад

звіт

вихователь-методист

 

5. Організація методичних виставок:

·         «Наші досягнення»;

·        «Атестаційний марафон»;

·        «На допомогу вихователю»;

·        «Новинки методичної літератури»;

 

упродовж року

 

матеріали виставки

вихователь - методист

 

6. Організація методичних конкурсів:

·        «Ігрове розвивальне середовище»;

·        «Кращий куточок з народознавства»;

·        Презентація дидактичних, розвивальних ігор та методичних посібників, спрямованих на розвиток мовленнєвої активності

·        «Кращий куточок природи»

 

листопад

січень

лютий

квітень

 

протокол

вихователь -

методист

вихователі всіх груп

вихователі

 

             

 

Зміст роботи

Термін проведення

Форма узагальнення

Відпові-дальний

Приміт-

ка

 

2

 

Науково-методична робота

 

 

1.Складання розкладу занять відповідно до діючої програми «Українське дошкілля»

вересень

розклад

вихователь-методист

 

2. Розробка раціонального режиму дня для кожної вікової групи

вересень

 

режим дня

вихователь-методист

 

3.  Складання картотеки педагогічних працівників

жовтень

картотека

вихователь-методист

 

4.Складання методичного планування

щомісяця до 28 числа

методичний план

вихователь-методист

 

5. Розробка карток контролю

за графіком контролю

щоденник контролю

вихователь-методист

 

6. Складання проекту плану роботи на новий навчальний рік та оздоровчий період

 

травень

проект

вихователь-методист

 

 

7. Підготовка методичних рекомендацій:

·     Організація навчально-виховної роботи з дітьми з розвитку мовлення;

·     Дошкільник напередодні шкільного життя.

 

 

листопад

квітень

 

рекомендації

вихователь-методист

 

 

8. Поповнення фонду:

- інструктивно-методичними, директивними документами;

- методичною, науковою, довідковою літературою

- оформити стенди в методичному кабінеті

упродовж  року

методичні матеріали

вихователь-методист

 

 

 

Зміст роботи

Термін проведення

Форма узагальнення

Відпові-дальний

Приміт-

ка

 

9. Поповнення  тематичних папок

·        Охорона здоров’я та попередження дитячого травматизму

·        Робота з батьками (активні форми роботи з батьківською громадою )

·        Мовленнєвий розвиток (нетрадиційні методи роботи з казкою)

·        Діагностичні матеріали

 

листопад

грудень

січень

 

 

матеріали на допомогу

 

вихователь-методист

 

3

Вивчення, узагальнення і поширення  передового педагогічного досвіду

 

 

 

 

 

План роботи ради по харчуванню

 

 

 

п/п

Місяць

План вивчення питання

 

Примітка

1.

Січень

Вивчення складу ради , написання плану роботи

 

2.

Лютий

Аналіз виконання норм харчування за рік; підготовка аналітичних матеріалів

 

3.

Березень

Спостереження за режимними процесами в групі (прийом їжі), виховання культурно-гігієнічних навичок

 

4.

Квітень

Підготовка перспективного десятиденного меню, картотеки страв д літнього оздоровчого періоду; аналіз приписів районної санітарно-епідеміологічної станції з питань організації харчування.

 

5.

Травень

Контроль за дотримання посадових обов’язків працівниками харчоблоку

 

6.

Червень

Контроль за зміною інформації з харчування до літнього оздоровчого періоду (графік видачі їжі, режим дня), контроль за

 

7.

Серпень

Підбиття підсумків по харчуванню під час літнього оздоровлення,  дотримання норм харчування щодо фруктів і соків

 

8.

Вересень

Перевірка видачі готової їжі з харчоблоку, відповідності нормам, правильності роздачі по групах

 

9.

Жовтень

Заслуховування аналізу виконання норм харчування за дев’ять місяців (медична сестра); вжиття заходів щодо повного виконання норм з плодово-овочевої продукції.

 

10.

Листопад

Залучення членів ради до прийому продуктів (визначення якості); заслуховування інформації комірника щодо аналізу виконання заявок на постачання продуктів;

 

11.

Грудень

Підбиття підсумків роботи ради з харчування, заслуховування пропозицій.

 

РОЗДІЛ VІ.

АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

з/п

Зміст роботи

Термін

 

Форма

узагальнення

Відпові-дальні

Примі-ки

1.

Виробничі наради

 

 

 

 

 

 

Засідання № 1

1. Підготовка ДНЗ до нового навчального року

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку в дошкільному закладі

 3. Затвердження графіків роботи працівників на 2017/2018 н. р;

4.Готовність закладу до нового навчального року (технічний стан будівлі, виконані ремонтні роботи)

5.Робота в умовах суворого дотримання лімітів по енергоресурсах та воді.

6. Затвердження мережі ДНЗ на 2017/2018 н. р.

7. Різне

 

 

 

вереснь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протокол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач

заступник завідувача з господарства

вихователь-методист

 

старша медична сестра

 

 

 

Засідання №2

1. Організація роботи з охорони життя і здоров’я дитини в ДНЗ

2. Про використання бюджетних коштів згідно до кошторису витрат

3. Дотримання правил пожежної безпеки в ДНЗ

4. Різне

 

 

 

грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протокол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач

 

заступник завідувача з господарства

 

вихователь-методист

 

 

 

з/п

Зміст роботи

Термін

 

Форма

узагальнення

Відпові-дальні

Примі-ки

 

Засідання № 3

1. Організація харчування дітей в ДНЗ;

2. Дотримання режиму дня працівниками ДНЗ:

3. Аналіз стану захворюваності в ДНЗ;

4.  Інформація про результати роботи консультативного пункту, психологічної служби, роботи гуртків

5. Різне

 

січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протокол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач

 

заступник завідувача з господарства

 

старша медична сестра

 

шеф-кухар

 

Засідання 4

1. Охорона праці працівників ДНЗ;

2. Матеріально-технічний стан ДНЗ;

3. Санітарно-гігієнічний режим ДНЗ;

4. Аналіз стану відвідування дітьми ДНЗ;

5. Різне

 

березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протокол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач

заступник завідувача з господарства

 

старша медична сестра

 

Засідання 5

1. Організація літнього оздоровлення дітей в ДНЗ

2. Підготовка до ремонтних робіт в ДНЗ

3. Підготовка до літнього оздоровчого періоду

4. Інформація про результати вибіркового контрою

5. Різне

 

травень

 

протокол

 

 

завідувач

 

заступник завідувача з господарства

 

старша медична сестра

 

 

з/п

Зміст роботи

Термін

 

Форма

узагальнення

Відпові-дальні

Примі-ки

2

Адміністративна  діяльність

 

 

Проведення тарифікації працівників ДНЗ

вересень

тарифікаційні списки

завідувач

 

 

Комплектація вікових груп відповідно до віку дітей

вересень

списки

завідувач 

старша медична сестра

 

Розробка заходів щодо підготовки ДНЗ до зимового періоду

листопад

заходи

заступник завідувача з господарства

 

Оформлення річних статистичних звітів за формою 85-К

грудень

звіт

звідувач

 

 

Аналіз стану захворюваності дітей

грудень

узагальнені дані

завідувач

 

 

Затвердження графіку відпусток працівників ДНЗ

грудень

графік відпусток

завідувач 

 

 

Здійснення своєчасної здачі  документації

·        Табель заробітньої плати;

·        Табель відвідування ДНЗ дітьми;

·        Показники електроенергії, води.

щомісяця

 

 

 

Написання проекту річного плану

травень

проект

завідувач

 

Контроль за веденням табелю обліку робочого часу та  розпису співпрацівників.

постійно

книга обліку

завідувач

 

 

з/п

Зміст роботи

Термін

 

Форма

узагальнення

Відпові-дальні

Примі-ки

 

Контроль за батьківською платою

постійно

квитанції про оплату

завідувач

 

Проведення з працівниками закладу теоретичних та практичних занять з ЦО.

1 раз на міс.

журнал

завідувач

 

Своєчасне проведення інструктажів з охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки з працівниками закладу.

система-тично (вересень, травень)

 

журнал

завідувач

 

Контроль за виконанням службових обов'язків працівниками ДНЗ

постійно

щоденник контролю

завідувач

 

Проведення бесіди з обслуговуючим персоналом на тему "Роль помічника вихователя в навчально-виховному процесі"

вересень

 

завідувач

 

Регулярне проведення списання  майна та  інвентарізації

систематично

відомість

головний бухгалтер

 

3

Зміцнення матеріально-технічної бази

 

 

 

Придбання:

·        Методичної літератури, іграшок;

·        Канцтоварів;

·        Фізобладнання;

·        Знарядь праці (відра,граблі,лопати)

упродовж року

 

заступник завідувача з господарства

 

Підготовка закладу до зимового пе­ріоду:

·        Засклити вікна;

·        Утеплити двері;

·        Завезти пісок

8-11

 

 

заступник завідувача з господарства

 

 

з/п

Зміст роботи

Термін

 

Форма

узагальнення

Відпові-дальні

Примі-ки

 

Організація ремонтних робіт:

·        косметичні ремонти в групах та додаткових приміщеннях;

·        у коморах;

·        благоустрій території ;

·        ремонт сантехніки;

·        обладнання спортивного майданчика;

 

серпень

 

 

 

 

упродовж року

 

 

заступник завідувача з господарства

 

Придбання твердого інвентаря (меблі, посуд, миючі засоби)

 

упродовжроку

 

заступник завідувача з господарства

 

Придбання м’якого інвентаря (робочий одяг, речі для ліжка, рушники)

упродовж року

 

кастелянка

 

Підготовка опалювальної системи до зими, освітлювальної системи, справністі всього устаткування;

упродовж року

 

заступник завідувача з господарства

 

 

4

 

Фінансово-господарська діяльність

 

 

Аналіз заборгованості по батьківській платі

щомісяця

 

оперативні наради

завідувач

 

Аналіз використання бюджетних коштів

щоквартально

 

 

 

 

Контроль разом з Радою ДНЗ роботу за залученням і використанням позабюджетних коштів

 

2 р/рік

засідання Ради закладу

завідувач

 

 

РОЗДІЛ VII.

МЕДИЧНА РОБОТА В ДНЗ

з/п

Зміст роботи

Термін

 

Форма

узагальнення

Відповідальні

Приміт-ка

1

Організаційна робота

 

1.Погодити та затвердити графік роботи лікаря та старшої медсестри

2.Систематично вести обов'язкову документацію за встановленою формою.

3.Брати активну участь в реалізації плану роботи  ДНЗ на 2017/2018 н.р.

вересень

 

 

постійно

 

 

постійно

графік

 

 

документація

 

реалізація

завідувач

 

 

медичний персонал

 

медичний персонал

 

2

Лікувально – профілактична робота

 

1.Проводити поглиблені огляди дітей.

2.Підготовити дітей для планових медоглядів лікарями.

3.Проводити комплексне оздоровлення дітей.

4.Обстежити дітей і співробітників на ентеробіоз та гельмінтози.

5.Організовувати спостереження за диспансерними  дітьми та оформляти відповідну документацію

6.Забезпечити медкабінет необхідними ліками та медичними інструментами.

упродовжроку

 

 

постійно

 

за планом

 

 

 

за планом

1 раз в місяць.

 

 

 

Ф-26

карточки

 

 

 

 

журнал

 

 

 

журнал

 

 

 

 

 

 

лікар

ст. м/с.

 

 

лікар

ст. м/с.

 

 

лікар

ст. м/с.

 

 

 

 

 

лікар

ст. м/с.

 

 

 

з/п

Зміст роботи

Термін

 

Форма

узагальнення

Відповідальні

Приміт-ка

 

7.Провести антропометрію.

 

8.Проводити огляд дітей на педикульоз

 

9. Проводити облік  контролю за проведенням фізкультурних занять у всіх вікових груп

 

10. Надавати своєчасну медичну допомогу дітям, які захворіли, ізолювати їх до приходу батьків

 

листопад

березень

грудень

 

 

упродовжроку

система-тично

 

упродовж року

постійно

журнал

 

журнал

 

 

практична реалізація

лікар

ст. м/с.

 

 

ст. м/с.

вихователь-методист

 

 

 

ст. м/с.

 

 

 

3

 

Протиепідемічна робота

 

 

 

 

 

 

 

1.Організувати сезонну профілактику інфекційних захворювань та проводити протиепідемічні заходи щодо боротьби з ними.

 

2.Контролювати ранковий прийом дітей в ДНЗ

 

3.Контролювати проходження медоглядів працівниками ДНЗ.

 

4.Ознайомлювати працівників ДНЗ з методикою проведення дезінфекційного режиму новими препаратами.

 

 

упродовжроку

 

 

 

постійно

 

 

постійно

 

 

 

постійно

 

 

 

журнал

 

 

 

 

журнал

 

 

журнал

 

ст. м/с.

 

 

 

 

ст. м/с.

 

 

ст. м/с.

 

 

 

ст. м/с.

 

 

 

з/п

Зміст роботи

Термін

 

Форма

узагальнення

Відповідальні

Приміт-ка

4

Харчування дітей

 

1.Контролювати санітарний стан харчоблоку.

2.Контролювати якість та терміни реалізації харчових продуктів.

3.Контролювати дотримання технології приготування їжі, закладку в страви основних продуктів.

4.Контролювати дотримання графіка видачі їжі.

5.Контролювати веденням відповідної документації на харчоблоці.

постійно

 

постійно

 

 

постійно

 

 

 

 

постійно

 

 

постійно

 

журнал

ст. м/с.

 

 

5.

Санітарно – гігієнічна робота

 

1.Контролювати санітарний стан груп, пральні, музичного залу, спортивного залу, ігрових майданчиків, технічних приміщень.

2.Котролювати дотримання повітряно – температурного режиму.

4.Контролювати дотримання правил миття іграшок і посуду.

постійно

 

 

 

 

 

постійно

 

 

 

постійно

 

 

журнал

ст. м/с.

 

 

             

Продовження Таблиці 1

до Додатку 1

з/п

Зміст роботи

Термін

 

Форма

узагальнення

Відповідальні

Примітка

 

5.Контролювати дотримання санітарно - гігієнічних навичок персоналом ДНЗ.

6.Контролювати дотримання культурно - гігієнічних навичок дітей ДНЗ.

7.Провести заняття по санмінімуму з працівниками ДНЗ.

постійно

 

 

 

постійно

 

 

 

лютий

 

журнал

ст. м/с.

 

 

6.

Санітарно просвітницька робота

 

 

Провести консультації:

1 Як вживати вітаміни

2. Скільки повинна спати дитина?

3.Вплив здорового способу організації життя сім’ї на розвиток і виховання дитини, зміцнення її здоров’я

 

Засідання санмінімуму

Надання першої долікарської   допомоги

вересень

 

січень

 

 

березень

 

 

 

 

по плану

вересень

матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

матеріали

ст. м/с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. м/с.

ТОВ «Червоного Хреста»

 

 

Додаток №1

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Зміст роботи

Дотримання

вимог Інструкції з організ.харчування дітей у ДНЗ

Відпові-дальний

Примітка

1

Загальна організація

Встановлення режиму харчування

 

П.1.2

старша медична сестра

 

Наявність меню-вивіски (про денне меню), графіка видачі їжі

П.1.25

старша медична сестра

 

Зберігання добових проб

П.1.3

старша медична сестра

 

Організація  санітарно-освітньої роботи серед персоналу, батьків з питань організації раціонального харчування дітей, заслуховування питань організації харчування на зборах, нарадах тощо.

П.1.4

старша медична сестра

 

Наявність приписів СЕС щодо порушення санітарно-гігієнічного режиму, калорійність страв тощо.

П.1.5

старша медична сестра

 

Порівняльні таблиці виконання норм тощо.

П.1.24

старша медична сестра

 

Проведення контролю за дотриманням посадових обов'язків осіб, відповідальних за харчування, проходження медичних оглядів

П.1.9

завідувач

 

Організація питного режиму.

 

 

 

2

Матеріально-технічне забезпечення

Наявність харчоблоку, комори, овочесховища тощо, відповідальність їх утримання до санітарно-гігієнічних вимог, запас продуктів у коморі

П.5,1,5.2,5.13,5.14,5.15,1.16,1.17

комірник

 

 

Зміст роботи

Дотримання

вимог Інструкції з організ.харчування дітей у ДНЗ

Відпові-дальний

Примітка

 

Стан технологічного, холодильного обладнання, його кількість, характеристика робочого стану.

П.4.5,4.6,4.7,4.10,

4.11, 4.12,4.13,

4.16,4.17,

4.18,4.19

заступник завідувача

 

Забезпечення закладу необхідною кількістю посуду, його маркування та використання за призначенням.

 

П.5,2,1.26

заступник завідувача

 

3

Дотримання вимог безпеки

Наявність інструкцій щодо правил миття посуду, використання мийних засобів, технологічного обладнання тощо.

П.5.3

заступник завідувача

 

Правильність використання електроприладів

 

заступник завідувача

 

4

Нормативно-технологічна документація

Наявність примірного двотижневого меню

 

П.1.12

старша медична сестра

 

Наявність щоденного меню-розкладки

П.1.18

старша медична сестра

 

Наявність картотеки страв

П.1.20

старша медична сестра

 

Відповідність  меню-розкладки картотеці страв

 

старша медична сестра

 

Зміст роботи

Дотримання

вимог Інструкції з організ.харчування дітей у ДНЗ

Відповідальний

Примітка

5

Ведення документації харчування

Зошит обліку відходів

П.1.21

старша медична сестра

 

Журнал бракеражу готової продукції

П.1.22

 

Журнал обліку виконання норм харчування

П.1.30

 

Журнал бракеражу сирої продукції

П.1.37,4.8

 

Журнал здоров'я працівників харчоблоку

П.1.37

 

Книга складського обліку

П.1.38, 4.9

 

Заява на продукти

П.1.15

 

6

Виховання культурно-гігієнічних навичок

 

Організація чергування дітей

П.1.7 – 1.10

вихователі

 

Сервірування столу

П.1.28

 

Дотримання графіка отримання їжі

П.1.27

помічники вихователя

 

Взаємодія вихователя і помічника вихователя

П.1.17

 

 

Використання різних методів і прийомів щодо виховання у дітей культурно-гігієнічних навичок

П.1.19

вихователі

 

 

Додаток №2

ОХОРОНА ЖИТТЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітка

1

Створення матеріальної бази

 

1.     Доповнення методичних матеріалів з основ безпеки життєдіяльності розробки занять, ігор тощо.

2.     Поповнення в кожній віковій групі куточків інформаційної грамотності з охорони життя і здоров’я дітей

упродовж року

 

 

 

упродовж року

вихователь-методист

вихователі

 

 

вихователі

 

2

Робота з кадрами

 

1.     Вивчення посадових інструкцій з охорони праці.

2.     Проведення бесід, консультацій, тематичних занять з безпеки життєдіяльності під час робочого дня.

3.     Проведення інструктажів (вступний – при зарахуванні на роботу; первинний – на робочому місці; повторний – на робочому місці; цільовий – перед екскурсіями, пішохідними переходами, цільовими прогулянками )

вересень

упродовж року

 

систематично

 

 

 

за потребою

один раз в квартал

вихователь-методист

 

завідувач

вихователь-методист

 

 

заступник завідувача з господарства

вихователі

 

3

Робота з дітьми

 

 

 

 

 

 

 

1.     Проведення інтегрованих занять з БЖД.

2.     Проведення різних видів ігор з БЖД

 

 

систематично

один раз в квартал

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Проведення цільових прогулянок, екскурсій

4.     Проведення розважальних заходів на тему «Це повинен знати кожний», «Вогонь-друг, вогонь-ворог», «Азбуку міста завчи до ладу»

4-ий тиждень місяця

 

вихователі

 

 

4

Робота з батьками

 

1.     Оновлення інформації з охорони життя і здоров’я дітей у куточках для батьків (інформаційні бюлетні, папки-пересувки, стенди тощо)

2.     Проведення бесід консультацій з БЖД

3.     Залучення батьків до участі у спортивних святах, розвагах з питань безпеки

упродовж року

по плану

вихователі

 

Додаток №3

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітка

1

Забезпечити дотримання гігієнічної норми активної рухової діяльності дітей – 50% періоду неспання впродовж дня (з них 70% за рахунок організованих форм фізичного виховання)

впродовж року

вихователі

інструктор з фіз. виховання

 

2

Забезпечити необхідний тренуючий ефект занять з фізкультури.

Звернути особливу увагу на заняття, передбачені тричі на тиждень під час прогулянок

впродовж року

вихователі

інструктор з фіз. виховання

 

3

Проводити повний обсяг форм фізичного виховання, передбачений Програмою виховання і навчання дотримуючись рекомендацій щодо їх тривалості, насиченості динамічним компонентом, застосування елементів коригуючої гімнастики, умов проведення

-         заняття з фізкультури;

-         ранкова гімнастика;

-         гігієнічна гімнастика після денного сну;

-         рухливі ігри;

-         рухливі розрядки під час ігрової діяльності у приміщенні у вигляді короткочасних (1-2 хв.) стрибків, підскоків тощо;

-         фізкультурні хвилинки;

-         фізкультурні паузи;

-         пішоходні переходи;

-         спортивні розваги, свята, змагання.

щоденно

 

 

за потребою

 

 

 

 

 

один раз на тиждень

2-3 рази в місяць

вихователі

інструктор з фіз. виховання

музичні керівники

 

4

Здійснювати повний комплекс оздоровчо-загартовуючих заходів, передбачених Програмою.

впродовж року

ст. м/с.

 

5

Провести аналіз стану здоров’я дітей:

·        хронічної захворюваності та фізичного розвитку за даними поглиблених медичних оглядів

·        гострої захворюваності, у т.ч. інфекційної, та недоліків у роботі, що сприяють захворюваності дітей (за підсумками аналізу стану їх здоров’я)

після оглядів

завідувач

ст. м/с.

лікар

 

6

Розробити комплексні заходи, спрямовані на зниження захворюваності дітей (за підсумками аналізу стану їх здоров’я)

січень

завідувач

ст. м/с.

 

7

Заповнити «Листи здоров’я »

після оглядів

ст. м/с.

 

8

Здійснювати спільні відвідування занять з фізкультури та інших форм фізичного виховання з метою медико – педагогічного контролю (за існуючими рекомендаціями)

двічі на рік у кожній групі

завідувач

ст. м/с.

 

вихователь-методист

 

9

Обговорювати на педагогічних радах питання:

·        підсумки захворюваності за минулий рік;

·        стан захворюваності;

·        підсумки перевірок (режиму дня, рухової активності тощо)

за річним планом

травень

завідувач

ст. м/с.

вихователь-методист

 

10

Проводити «Дні здоров’я»

щоквартально

інструктор з фіз. виховання

музичні керівники

 

11

Проводити Спортивні свята

2 рази на рік

інструктор з фіз. виховання

музичні керівники

 

Додаток 4

ПРАВООСВІТНЯ  РОБОТА

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітки

Організаційно-педагогічна робота

1

Оформити в методичному кабінеті куточок на допомогу вихователям «Вивчаємо права дитини».

 

січень

вихователь-методист

 

Методична робота та контроль

2

Провести консультацію для вихователів: «Дошкільнятам про права дитини».

 

березень

вихователь-методист

 

3

 

Здійснювати постійний контроль за створенням і підтриманням психологічного комфорту в групах.

упродовж року

практичний психолог

 

Робота з дітьми

4

Проводити заняття, бесіди, дидактичні ігри з дітьми з пра­вового виховання, з особистої безпеки дітей.

впродовж року

вихователі груп

 

5

Організовувати перегляди мультфільмів, ілюстрацій за проблемою.

 

упродовж року

вихователі груп

музичні керівники

 

6

Читати художні твори з правового спрямування, вивчати вірші, загадки, прислів'я, розгадувати ребуси, кросворди.

 

впродовж року

вихователі груп

 

7

Проводити розваги з дітьми:
«Віддамо земну кулю дітям»;

 

червень

музичні керівники

 

Робота з батьками

8

Запрошувати батьків на заняття з правового виховання, розваги, дні відкритих дверей.

 

за графіком

вихователі

 

9

Виносити питання за проблемою під час проведення батьківських зборів.

вересень, травень

вихователі

 

10

Провести консультації для батьків за темами:
«Право на повноцінне дитинство»;
«Родина та права дитини»;

«Гра — невід'ємне право дитини».

впродовж року

вихователі

 

Додаток 5

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВІ ЗАХОДИ

(свята, розваги, театральні дійства)

·        День знань -1.09.2017р. Музичні керівники. Вихователі ст. груп.

·        «Осінь наша щедра, дарами багата» - 23.-27.10.2017р. Музичні керівники. Вихователі всіх груп.

·        «Я чекаю Миколая» - 19.12. 2017р. Музичні керівники. Вихователі всіх груп.

·        «Новорічні чудеса нам ялинка принесла» - 25-29.12. 2017р. Музичні керівники. Вихователі всіх груп.

·        «Різдвяні віншування, посівання» - 10.01.2018р. Музичні керівники. Вихователі ст. груп.

·        «День святого Валентина» - 14.02. 2018р. Музичні керівники. Вихователі ст. груп.

·        «А вже весна, а вже красна» - 15.02. 2018р. Музичні керівники. Вихователі ст. груп.

·        «Ти ж моя лілеє» - 26.02. 2018р. Музичні керівники. Вихователі ст. груп.

·        «Шевченка люди називають співцем народним свого краю» - 9.03. 2018р. Музичні керівники. Вихователі ст. груп.

·        «Школа безпеки» - 09.04.2018р. Музичні керівники. Вихователі ст. та сер. груп.

·        «Ми кривого танцю йдемо…» Музичні керівники. Вихователі всіх груп.

·        «Для тебе матусю» - 08-10.05. 2018р. Музичні керівники. Вихователі всіх груп.

·        «Прощавай, садок дитячий» - 23-25. 05. 2018р. Музичні керівники. Вихователі всіх груп.

Додаток 6

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ 5-ТИ РІЧНОГО ВІКУ,  ЯКІ НЕОХОПЛЕНІ ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Прим.

1

День відкритих дверей. Презентація роботи садка. Ознайомлення з режимом роботи та організацією навчально-виховної роботи в старших групах ДНЗ.

12.09.2017

Завідувач,

вих.-методист

 

2

Консультація для батьків «Важливість отримання дошкільної освіти перед вступом до школи»

Вересень

вих.-методист пр.психолог

 

3

Ознайомлення з вимогами програми «Українське дошкілля».

Жовтень

вих.-методист вихователі

 

4

Провести анкетування батьків для визначення актуальних напрямів роботи.

Жовтень

вих.-методист пр.психолог

 

5

Розробити рекомендації для батьків щодо організації навчально-виховної діяльності дитини вдома.

Листопад

вих.-методист пр.психолог

 

6

Оформити стенд для батьків «Організація навчальної роботи з дитиною старшого дошкільного віку».

Грудень

вих.-методист

 

7

Залучення дітей 5-ти річного віку, які не відвідують ДНЗ до ігрової навчально-пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, художньої, рухової діяльності з дітьми ст. груп.

Протягом року

Завідувач,

вих.-методист,

вихователі

 

8

Залучення дітей 5-ти річного віку, які не відвідують ДНЗ до участі у святах та розвагах які проводяться у ДНЗ.

Протягом року

вихователі,

муз.керівник

 

9

Консультація для батьків «Режим дня для дошкільників»

Грудень

Завідувач

ст. м/с

 

10

Консультація для батьків «Мовленнєвий розвиток дитини дошкільного віку»

Лютий

вих.-методист

 

11

Консультація для батьків «Медичні покази, за яких не рекомендований вступ до школи у 6-ти річному віці»

Квітень

ст. м/с

 

12

Анкетування для батьків. «Вольова готовність дитини до школи»

Травень

пр.психолог